ИммуноКОМПЕТЕНТНЫЕ ОРГАНЫ– иммундық қабілетті ағзалар (жасушалар)