Интервал интерсистолический– систолалар арасындағы аралық